Zakon o planiranju i izgradnji sa pripadajućim pravilnicima

Zakon o planiranju i izgradnji izričito propisuje obavezu da ulice i zgrade javne i poslovne namene moraju biti pristupačne.

Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, tačnije članom 5. predviđeno je da: „Zgrade javne i poslovne namene, kao i drugi objekti za javnu upotrebu (ulice, trgovi, parkovi i sl.), moraju se projektovati, graditi i održavati tako da svim korisnicima, a naročito osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, omogućavaju nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove projektovanja, planiranja i izgradnje, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup svim korisnicima, a naročito osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.”

U suprotnom, privredno društvo i drugo pravno lice koje je investitor objekta, kao i odgovorno lice biće novčano kažnjeni za prekršaj.

U skladu sa ovim, a na osnovu člana 201. tač. 2) Zakona o planiranju i izgradnji, donet je propis koji najkonkretnije reguliše materiju pristupačnosti – Pravilnik o tehničkim standardima planiranja projektovanja i izgradnje objekata kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom deci i starim osobama

Ovim pravilnikom bliže su propisani tehnički standardi pristupačnosti i razrađeni urbanističko-tehnički uslovi za planiranje javnih, saobraćajnih i pešačkih površina i prilaza do objekata.

Kako bi se obezbedila primena normativa propisanih ovim pravilnikom, u Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata propisuje se da je tokom kontrole jedan od osnovnih zahteva za objekat bezbednost i pristupačnost (član 6, tačka 4) i to u članu 10. preciznije: Mere za ispunjenje osnovnog zahteva „bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe“ treba da obezbede da prilikom upotrebe objekta ne dođe do opasnosti od nezgoda ili oštećenja pri radu ili upotrebi, kao što su klizanje, pad, sudar, opekotine, strujni udari, povrede od eksplozija i provale, a naročito, da obezbede pristupačnost i korišćenje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Dok Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora, propisuje da: da kontrola obuhvata naročito: kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (član 3. tačka 2.)

Za Udruženje za reviziju pristupačnosti sastavili Slobodan Milošević i Zoran Rahman, advokat

Zakon o planiranju i izgradnji sa pripadajućim pravilnicima

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.