Udruženje za reviziju pristupačnosti URP

Udruženje za reviziju pristupačnosti je neprofitno udruženje eksperata u oblasti pristupačnosti. Osnovani smo 2009. godine

Udruženje za reviziju pristupačnosti (URP) je neprofitno udruženje građana, osnovano decembra 2009. godine. URP su osnovali eksperti iz oblasti primene standarda pristupačnosti koji se zalažu za izgradnju i primenu standarda pristupačnosti u cilju stvaranja okruženja koje koristi svim ljudima i iz želje da se postojeća znanja, iskustva i resursi pojedinaca i organizacija unaprede i učine još efikasnijim i efektivnijim. Pristupačnost podrazumeva sve ono što svakom pojedincu omogućava da samostalno živi i učestvuje u svim aspektima života, na jednakoj osnovi. Dakle, podrazumeva da izgrađeno okruženje bude takvo da ga mogu svi koristiti. Ono obuhvata sledeće elemente:

  1. pristup fizičkoj sredini (objektima i javnim površinama);
  2. pristup sabraćaju (pristup prevozu i različitim prevoznim sredstvima);
  3. pristup informacijama i komunikacijama (javne telefonske govornice, parking automati, bankomati, signalizacija, oglasne table i slično);
  4. pristup uslugama (usluga koja se dobija u javnom prevozu, u pošti, u banci i slično).

U prvih pet godina u stručnoj javnosti URP se pozicionirao kao organizacija koja je skoro pa neizostavna u procesima kreiranja i sprovođenja politika u oblasti pristupačnosti kao i praktičnog rada u ovoj oblasti.

Zalažemo se za primenu Evropskog koncepta pristupačnosti i Dizajna za sve (Design for all – Univerzalni dizajn – Inkluzivni dizajn) koji predstavlja stručnu podršku dizajnerima i arhitektama sa ciljem da se javni prostor, zgrade, servisi, usluge i proizvodi planiraju, dizajniraju i izvode na način kako bi mogli da ih koriste svi ljudi, bez obzira na njihove fizičke, senzorne, intelektualne, socijalne karakteristike ili godine starosti.
Udruženje za ostvarenje svojih ciljeva i zadataka koristi edukaciju, reviziju, promociju, učestvuje u radnim grupama za priremu i promenu zakona, zastupanje, volonterske akcije i razvoj alata za olakšanu primenu standarda pristupačnosti, kao i za monitoring i evaluaciju.

Udruženjem za reviziju pristupačnosti trenutno rukovode osnivači udruženja Vidan Danković i Aleksandar Janković. Osnivači su bili na rukovodećim pozicijama u različitim nevladinim organizacijama, ali i kao aktivisti i volonteri (i danas).

Aleksandar Janković: Ministarstvo obrazovanja, 2002, opština Novi Beograd 2006. koordinator Kancelarije za mlade i privatnom sektoru, ima veliko trenersko iskustvo i iskustvo u dizajniranju različitih programa za različite grupe. Iskustvo rada u radnim grupama

Vidan Danković: Radna grupa za izmenu Pravilnika o tehničkim standardima pristupačnosti, Konvent EU, Radna grupa za političku participaciju osoba sa invaliditetom, Savet Zaštitnika građana za pitanja osoba sa invaliditetom.

Radom u ovoj oblasti su stekli jedinstveno iskustvo i znanje o pristupačnosti. Tokom ovog vremena sarađivali su sa velikim brojem saradnika i saradnica koje su povremeno angažovali honorarno ili da “doniraju” svoje vreme u razvoj udruženja, verujući u ciljeve i društvenu vrednost-dobrobit onoga što udruženje radi.