Елаборат о приступачности

Удружење за ревизију приступачности израђује Елаборат о приступачности и реализује обуке.

Елаборат о приступачности

У Елаборату је садржан скуп свих неопходних елемената приступачности. Елаборат о приступачности подразумева услугу из више сегмената, резултат је анализе тзв. Ревизије приступачности (Accessibility Audit) и у неким земљама је законска обавеза.  У складу са потребама наручиоца ово подразумева:

  • Ангажовање лиценцираног архитекте за снимање објекта и израду идејног пројекта
  • Израда текстуалног дела ревизије, укључујући и предмер и предрачун радова за процес јавне набавке
  • Фокус групе (укључивање корисника и корисница у евалуацију понуђеног решења)
  • Прибављање услова, сагласности и дозвола за радове
  • Избор техничких решења (модели и типови помагала)

Укратко, ревизија приступачности пружа комплетну услугу припреме за адаптацију објеката и простора. У зависности од потреба наручиоца, могуће је и ангажовање подизвођача и надзор актуелних радова на адаптацији.

Уколико нисте сигурни које све елементе приступачности је потребно обезбедити, контактирајте нас! Формулар за контакт је на крају ове стране.

обуке о приступачности

Различите циљне групе подразумевају и прилагођен дизајн обука, као и њихово трајање.

  • Обуке за организације цивилног друштва (посебно за организације особа са инвалидитетом) у фокусу имају мониторинг примене стандарда приступачности и позитивних законских прописа у овој области, као и упознавање са постојећим алатима и могућим механизмима за притисак на надлежне институције.
  • Обуке за доносиоце одлука које упознајемо са обавезама када је приступачност у питању, као и са значајем изградње приступачног окружења, укључујући и позитивни економски ефекат. Такође, кроз обуку би биле представљене и праксе развијених европских земаља, као и примери из наше земље.
  • Обуке за инжењере и дизајнере, која пружа увид у модерна решења у овој области, трендове, као и осврт на законске прописе.
  • Обуке за представнике послодаваца која пружа увид у једноставна решења за прилагођавање радних окружења која су приступачна за особе са инвалидитетом. Поред тога, за послодавце који су уједно и пружаоци услуга (туристичка индустрија, нпр.), обука омогућава увид у потенцијални финансијски бенефит од прилагођавања просторија у којима се услуга обавља.
  • Институције образовања су такође једна од циљних група и обука за њихове представнике у фокусу има инклузивна учила и методе и технике инклузивне наставе.

Генерално, горе наведени примери обука дизајнираних за специфичне циљне групе, представљају шаблон по коме се обуке прилагођавају за кориснике и из других група (спортски савези, медицинске установе, јавне институције, итд).

Све обуке имају и универзални сегмент о приступачности и принципима дизајна за све. Уколико сте заинтересовани за обуку из приступачности или имате питање или недоумицу, молимо попуните овај формулар: